Rubber and Rubber Products Testing Laboratory

You are here: Home

วศ. จัดอบรม การทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนและที่นอนเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

E-mail Print

new 29mar61 01

วันที่ 29 มีนาคม 2561 กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม ได้จัดการสัมมนาเรื่อง การทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนและที่นอนเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกณฑ์กำหนด หลักการ และเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบตามมอก. 2741-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน และมอก. 2747-2559 ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน รวมทั้งวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์และสมบัติด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

 

 

Last Updated ( Monday, 12 November 2018 12:23 )  

User Menu